NephroCare, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için bu web sitesinde çerezler kullanmaktadır. Web sitesini incelemeye devam ederek, çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Ayrıntılar için gizlilik politikamızı inceleyin.

Tanım ve sınıflandırma

Önemli uluslararası ve ulusal kılavuzların amacı

Mükemmellik ve sürekli iyileşmeye olan bağlılığımız temelinde, NephroCare’de çalışma prosedürlerimiz ve günlük rutinlerimizde mevcut olan uluslararası ve Avrupa ulusal kılavuzlarını uygularız.

Çalışmalarımızda özellikle aşağıdaki kılavuzları temel alırız:

KDIGO – Uluslararası kılavuz1

Böbrek Hastalığı: Global Çıktıları İyileştirme (KDIGO) 2012 Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) Değerlendirme ve Yönetme Klinik Uygulama Kılavuzu, KBH üzerine on yıllık odaklı araştırma ve klinik uygulamanın ardından 2002 KDOQI Kronik Böbrek Hastalığı Klinik Uygulama Kılavuzu: Değerlendirme, Sınıflama ve Evreleme kılavuzunun güncellemesiyle oluşturulmuştur.

Doküman, tüm KBH hastalarının değerlendirilmesi, yönetimi ve tedavisi konusunda en gelişmiş rehberliği sağlamayı amaçlamaktadır. Kılavuz özellikle KBH’in tanımını korur, ancak KBH için geliştirilmiş bir sınıflandırma çerçevesi sunar, KBH’nin belirlenmesi ve prognozunun ayrıntılarını verir, KBH ilerlemesinin ve komplikasyonlarının yönetimini ele alır ve KBH bakımının sürekliliği konusunu açıklar; uzmana başvuru zamanı, KBH ilerlemekte olan kişilerin yönetimi, diyalize başlama zamanı ve son olarak kapsamlı koruyucu yönetimi içeren bir tedavi programının uygulanması.1

ERBP Danışma Kurulunun çoğu üyesi KDIGO’da etkin bir rol oynadığından, KDIGO ile Avrupa En İyi Böbrek Uygulamaları (ERBP) Danışma Kurulu arasında yakın bir bağlantı ve işbirliği olduğunun unutulmaması önemlidir.2

Kronik böbrek hastalığının teşhisi ve yönetimi için mutabakat belgesi – İspanya’dan bir Avrupa ulusal kılavuzu3

Böbrek hastalarının bakımı üzerine çalışan on bilimsel topluluğun bu mutabakat belgesi, 2007 yılında yayımlanan mutabakat belgesinin bir güncellemesidir. Bu mutabakat belgesi, 2007 yılında KBH konusunda S.E.N.-SEMFyC (İspanya Aile ve Toplum Hekimliği Birliği) tarafından geliştirilen önceki belgenin, en son kaynakların ve klinik uygulama önerilerinin kapsamlı bir gözden geçirilmesinin ardından gözden geçirme ve güncellemeye ihtiyaç duyulması ile ortaya çıkmıştır.

Belge, KBH konsepti, epidemiyoloji ve risk faktörleri; tanı kriterleri, değerlendirmesi ve evreleri, albüminüri ve glomerüler filtrasyon hızı tahmini, böbrek hasarı için ilerleme faktörleri, hastalığın gerileme kriterleri; uzmanlık kontrolü gerektiren diğer yandaş hastalıkların izlenmesi ve amaçları; böbrek toksisitesini önleme, kardiyovasküler hasar tespiti, diyet, yaşam tarzı ve tedavi davranışları (yüksek tansiyon, dislipidemi, hiperglisemi, sigara kullanımı, obezite, hiperürisemi, anemi, mineral ve kemik bozuklukları); Aile hekimi, diğer uzmanlıklar ve Nefroloji açısından multidisipliner yönetim; hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli hastalarında KBH hastasının bütünsel yönetimi; palyatif bakımdaki üremik hastasının yönetimi gibi konuları içerir.3

Kronik Böbrek Hastalığı konusunda NICE klinik kılavuzu – Primer ve Sekonder bakım merkezlerindeki yetişkinlerde kronik böbrek hastalığının erken tespiti ve yönetimi – İngiltere’den bir Avrupa ulusal kılavuzu4

Kılavuz, NICE klinik kılavuzu 73’ü günceller ve yerine geçer. Royal College of Physicians temelli Ulusal Klinik Kılavuz Merkezi tarafından geliştirilmiştir. Merkez, kanıtları gözden geçirip önerilerin taslağını hazırlayan ve Kılavuz Geliştirme Grubu olarak adlandırılan sağlık profesyonelleri (danışmanlar, pratisyen hekimler ve hemşireler dahil), hastalar, bakıcılar ve teknik ekip ile beraber çalışmıştır. Öneriler, genele açık müzakerelerin ardından son halini almıştır.4

Bunların yanında daha birçok ulusal kılavuz mevcuttur ve ağımız içinde en iyi uygulamaları teşvik etmekteyiz.

KBH’nın tanımı ve evreleri

İnsanoğlu, her biri ortalama 60 ml/dakika filtreleyen yaklaşık 2 milyon nefrona sahiptir ve sonuç olarak 120 ml/dakika oranında genel bir glomerüler filtrasyon hızına (GFH) ulaşılır. Böbrek yetmezliği, GFH’nın 60 ml/dak/1,73m2 altına düşmesiyle başlar.  

Serum kreatinin düzeyleri, diğer faktörlerin yanı sıra kas kütlesine, yaşa, cinsiyete ve tübüler salgılamaya bağlı olduğundan, kreatininin düzeylerinin saptanması iyi bir böbrek işlevi ölçüm aracı olarak düşünülemez. Yaşlanma ile beraber, her on yılda bir, böbrek işlevinin %10 civarında fizyolojik bir şekilde azaldığını vurgulamak önemlidir. Serum kreatinin düzeyinde bir artış gözlenmeden bile böbrek işlevleri %50 oranında azalmış olabilir.

Nefroloji camiası, KBH’nı, 3 aydan uzun süredir mevcut  olan, böbrek yapısı ya da işlevindeki anormallikler olarak tanımlar.

Böbrek işlevinin anormallikleri: Düşük GFH1

  • Azalmış GFH (<60 ml/dak/1,73 m2, GFH kategorileri G3a-G5)

Kronik böbrek yetmezliği, 60 ml/dak/1,73 m2 oranından daha düşük GFR veya en az üç ay boyunca böbrek hasarının var olması olarak tanımlanır.

Böbrek, boşaltım, iç salgı ve metabolizmayla ilgili pek çok işleve sahiptir. Boşaltım, iç salgı ve metabolizmayla ilgili işlevlerin hepsi, çoğu kronik böbrek yetmezliğinde bozulur. GFH, boşaltım işlevinin bir bileşenidir ama böbrek işlevinin en iyi genel belirtisi olarak yaygın biçimde kabul edilir. GFH çoğunlukla, böbrek işlevinin en iyi genel göstergesi olarak kabul edilmektedir.1

Nefroloji camiası, KBH tanım kriteri olarak, 3 aydan uzun süre 60 ml/dak/1,73 m2 (GFH kategorileri G3a-G5) oranından düşük bir GFH eşiği seçmiştir. 60 ml/dak/1,73 m2 altındaki bir GFH oranı, genç yetişkin erkek ve kadınlardaki yaklaşık 125 ml/dak/1,73 m2 normal değerinin yarısından azdır.1

Böbrek yapısının anormalliği/böbrek hasarının görtergeleri:

  • Albüminüri (AER ≥30 mg/24 saat; ACR ≥30 mg/g (≥3 mg/mmol))
  • İdrar tortusu anormallikleri
  • Elektrolit ve tübüler bozukluklardan dolayı diğer anormallikler
  • Doku örneklemesiyle tespit edilen anormallikler
  • Görüntülemeyle tespit edilen yapısal anormallikler   
  • Böbrek nakli öyküsü1

Albüminüri

Albüminüri, idrarda anormal albümin kaybı anlamına gelir. Albümin, normal kişilerin idrarında bulunan plazma proteinlerinden biridir, böbrek hastalarında ise büyük miktarlarda bulunur. Bir takım nedenlerden dolayı, klinik terminoloji, proteinüri yerine albüminüriye odaklanmak üzere değişmektedir. Albüminüri, KBH’da yaygındır ama tek bulgu değildir. Genellikle GFH’da düşme öncesinde ortaya çıktığı diyabetik glomerülosklerozu içeren glomerüler hastalıkların en erken işaretçisidir. Hipertansif nefrosklerozun bir işaretçisidir ama GFH’da düşüş sonrasına kadar görünmeyebilir. Sıklıkla altta yatan böbrek patolojisinin tam olarak bilinmediği yüksek tansiyon, obezite ve vasküler hastalıkla ilişkilidir.1

Nefroloji camiası, idrar Albümin Atım Oranı (AER) için 3 aydan uzun süren 30 mg/ 24 saat oranından yüksek bir eşik seçmiştir.1

Kronik böbrek hastalığı (KBH), artan şiddet düzeylerine göre 5 düzeyde sınıflandırılır. Komplikasyonları her bir evreyle ilgilidir ve bu nedenle tedavi önerileri her bir evreye göre uyarlanmalıdır.1