KBH ilerlemesinin değerlendirilmesi ve tanımı

Kronikliğin değerlendirilmesi

60 ml/dak/1,73 m2 değerinden düşük GFH (GFH kategorileri G3a-G5) veya böbrek hasarı belirteçleri gözlenen kişilerde, böbrek hastalığının ne kadar zamandır var olduğunu belirlemek için önceki öyküsünü gözden geçirin.1

  • Süre 3 aydan fazlaysa KBH var demektir. KBH için verilen önerileri izleyin.1
  • Süre 3 aydan azsa veya süre belirsizse KBH yoktur demektir. Hastalarda KBH ya da akut böbrek hastalığı (akut böbrek hasarı (ABH) dahil) veya her ikisi de olabilir; testler uygun biçimde tekrarlanmalıdır.1

Altta yatan nedenin değerlendirilmesi

Böbrek hastalığının altta yatan nedenini belirlemek için, kişisel ve ailesel öykü, sosyal ve çevresel faktörler, ilaçlar, fizik muayene, laboratuvar ölçümleri, görüntüleme ve patolojik tanıyı da içeren klinik durumu değerlendirin.1

GFH’nın değerlendirilmesi

Nefroloji camiası, ilk değerlendirme için serum kreatinin ve tahmini GFH denkleminin kullanımını önerir.1

Serum kreatinini baz alan  eGFH’ nın daha az doğru olduğu düşünülen özel durumlar için onaylayıcı test olarak ek diğer testlerin de (sistatin C ya da klirens ölçümü gibi) kullanımı önerilir.1

Albüminürinin değerlendirilmesi

Proteinüri testi ilk kez uygulandığında, Nefroloji camiası, mümkün oldukça sabah erken idrar numunesi ve aşağıdaki ölçümleri önermektedir: İdrar albümin/kreatinin oranı (ACR), idrar proteini/kreatinin oranı, total protein için reaktif şerit idrar analizi (otomatik okumalı), total protein için reaktif şerit idrar analizi (manuel okumalı).1

Klinik laboratuvarların, tek başına konsantrasyonların yerine albümin konsantrasyonu ya da proteinüri konsantrasyonlarına ek olarak, spot idrar numunelerinde ACR ve protein/kreatinin oranını rapor etmesi önerilmektedir.1

Mikroalbüminüri terimi, laboratuvarlar tarafından daha fazla kullanılmamalıdır.1

İlerlemenin tanımı

KBH olan kişilerde GFH ve albüminüriyi en az yılda bir değerlendirin. Daha yüksek ilerleme riski olan bireyler ve/veya ölçümün tedaviyle ilgili kararları etkileyeceği durumlarda, GFH ve albüminüriyi daha sık değerlendirin. Aşağıdaki tablo, önerilen en az ölçüm sayısını göstermektedir.1